निवेदनका ढाँचाहरु


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सिफारिश सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सिफारिश सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा
खाता बन्द गर्नको लागि निवेदन फारमको ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खाता बन्द गर्नको लागि निवेदन फारमको ढाँचा
खाता परिवर्तन सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खाता परिवर्तन सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा
खाता स‍ंचालनको लागि नमुना निवेदन फारम निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खाता स‍ंचालनको लागि नमुना निवेदन फारम