गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरुयोजना-२०६५ गुरु योजना २०७२-०६-२० जिल्ला प्राविधिक विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति,अछामले यस जिल्लाम जिल्ला यातायात गुरुयोजना तयार पारी यसैका आधारमा जिल्लाका सडकहरूको प्राथमिकरण गरी नयाँ सडकहरूको निर्माण तथा पुराना सडकहरूको मर्मत गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिेरहेको छ।