बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२।१२।०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणापछिको ८ औ जिल्ला परिषद २०७२ फागुन ,बाट पारित आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम
अछाम जिल्लाको आ.व ०७३।०७४ को बजेट शिलिङ तथा मार्गदर्शन बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०९-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आगामी आ.वका लागि बजेट सिलिङ्ग,मार्गदर्शन तथा योजना प्राथमिकरणका आधारहरु
आ.व २०७२/०७३ को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०६-२० सूचान शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणापछिको ७ औ जिल्ला परिषद २०७१ फागुन ,बाट पारित आ.व २०७२/०७३ को बजेट तथा कार्यक्रम