सूचना तथा समाचार


नगरपालिकाको कार्यालय(३ वटै),गा.वि.सको कार्यालय(५६ वटै) र सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना ।।।

नगरपालिकाको कार्यालय(३ वटै),गा.वि.सको कार्यालय(५६ वटै) र सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना ।।।Click_Here