अछाम जिल्लाको आ.व ०७३।०७४ को बजेट शिलिङ तथा मार्गदर्शन

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अछाम जिल्लाको आ.व ०७३।०७४ को बजेट शिलिङ तथा मार्गदर्शन बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०९-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आगामी आ.वका लागि बजेट सिलिङ्ग,मार्गदर्शन तथा योजना प्राथमिकरणका आधारहरु