स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्क्रमको (LGCDP-II)लागि कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person)को करार सेवाको लागि दरखास्त अाहवान।