फेव्रिकेसन पार्टसको खरिदकार्यको लागि वोलपत्र आह्वानको सूचना