जिल्ला परिषद् २०७२ बाट पारित निर्णय (आ.व ०७३/०७४ का लागि)